prp24.pl

Prawo


Każdemu kierowcy przysługuje uprawnienie do odwołania się i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Odwołania należy dokonać do 3 dni od dnia nałożenia opłaty. Po upływie tego terminu opłata nie może być anulowana a odwołanie rozpatrzone. Szanowny kierowco, odwołania możesz dokonać na podstawie reklamacji - w tym celu należy złożyć wyjaśnienia. Pamiętaj, że wszystkie zachowania kierowców są rejestrowane, zgodnie z informacją przed wjazdem na posesję. Odwołania, czyli reklamacji, nie może przesłać osoba anonimowa.

Odwołanie po przez e-mail:

W odwołaniu należy wyjaśnić zaistniałą sytuacje, opisać zdarzenie i zwrócić się z prośbą o anulowane opłaty, do tego załączamy zdjęcie wypełnionego protokołu. Termin odpowiedzi na odwołanie wynosi zwykle do 7 dni roboczych i wstrzymuje proces zapłaty. Po odpowiedzi, jeśli decyzja jest negatywna, termin zostaje wydłużony o kolejne 3 dni. Jeśli odwołania dokonujemy standardową drogą pocztową, należy dokonać zapłaty i czekać na decyzję. Jeśli opłata zostanie anulowana, do 28 dni zwrócimy pieniądze za powstały najem miejsca parkingowego.

Zasady współżycia społecznego

Termin prawniczy oznaczający minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami. Jeżeli osoba parkująca swój samochód na właściwie oznakowanym terenie prywatnym, narusza regulamin korzystania z obiektu parkingowego, to tym samym łamie zasady współżycia społecznego.

Monitoring i regulacje

Korzystający z obiektów wyraża zgodę na monitorowanie jego osoby, o czym również został powiadomiony informacją na tablicach przed wjazdem. Wizerunek osób nie jest wykorzystywany ani w żaden sposób przetwarzany, chyba że osoba parkująca dokonała naruszenia zasad parkingu, wówczas zgodnie z rozporządzeniem RODO z dnia 25 maja 2018 roku, jak potwierdził sam Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji, zawsze jednak musimy pamiętać o tym, że monitoring wizyjny może być wykorzystywany w określonych celach. Jeżeli monitorujesz po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo osób, żeby zapewnić bezpieczeństwo mienia, żeby chronić tajemnice prawnie chronione, wtedy monitoring w większości przypadków będzie dozwolony.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych Prezes spółki Prawne Rozwiązania Parkingowe Jakub Kaczyński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 40/2A w (40-008) Katowicach.
Dane są przechowywane zgodnie z rozporządzeniem RODO z dnia 25 maja 2018r.
W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iPRPRODO@gmail.com
Dane będą przetwarzane w celach ustawowych oraz statutowych na podstawie przepisów prawa.
Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu prawidłowej realizacji usług powierzonych, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych.
Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W przypadku opłacenia najmu miejsca parkingowego ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Dane uzyskane po przez odwołanie się lub z tytułu zawiadomienia organów ścigania są przetwarzane tylko do momentu uzyskania świadczenia za powstały najem miejsca parkingowego, odholowanie oraz przetrzymanie pojazdu.
Wszystkie inne dane są zgodnie z rozporządzeniem usuwane.
Zgodnie z Polityka Spółki i oświadczeniem przesłanym do nas przez mieszkańców wspólnot/spółdzielni, przetwarzamy tylko numery pojazdów naszych kontrahentów w celu zapobiegnięcia wszczęcia zawiadomienia organów ścigania.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do Inspektora Ochrony Danych Osobowych iPRPRODO@gmail.com

Wszelkie treści zamieszczone na stronie spółki Prawne Rozwiązania Parkingowe (teksty, komentarze, zdjęcia, używanie naszych skrótów czy nazw itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody administratora strony, zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

WINDYKACJA i HOLOWANIE

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RUCHOMOŚCIAMI

Departament Zarządzania Ruchomościami zajmuje się holowaniem i przechowywaniem pojazdów osobowych na zlecenie. DZR to oddzielna organizacja, powstała na potrzeby usług związanych z ochroną przestrzeni parkingowych, którą wykonuje spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe.

Naszym zadaniem jest odnalezienie pojazdów, za które nie zostały uregulowane płatności parkingowe i odholowanie ich na specjalny zamknięty parking strzeżony oraz przechowywanie do czasu uregulowania należności za zaległe płatności parkingowe, holowanie oraz przechowanie pojazdu.
Nasza oferta dot. "zajęć ruchomych" skierowana jest również do :

- wierzycieli borykających się z problemami ściągnięcia wierzytelności od swoich dłużników - Urzędów Skarbowych, Gmin, Policji, mających trudności z egzekwowaniem mandatów i kar - zarządców dróg i mostów, mających problemy z egzekwowaniem opłat parkingowych - komorników - oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym firm windykacyjnych.

Dysponujemy skutecznymi sposobami i rozwiązaniami dotyczącymi zajęć pojazdów osobowych, za które nie dokonywano opłat parkingowych. Doskonale rozumiemy rozgoryczenie co niektórych, niechęć czy negatywny wydźwięk, niestety to najskuteczniejsza forma prawna dotycząca odzyskiwania należności. Bierzemy 100% odpowiedzialności prawnej za prowadzone czynności holowania przed właścicielem/użytkownikiem pojazdu zajętego. Wkrótce udostępnimy pierwsze filmy z przeprowadzonych czynności holowania, zgodnie z literą prawa i przy udziale Policji.

UWAGA!

W tej bazie znajdziesz pojazdy na których ciążą opłaty, nie tylko parkingowe!

  • • po terminie 28 dni
  • • lub takie, których kierowcy zlekceważyli wezwania do zapłaty z tytułu najmu miejsca parkingowego
  • • na zlecenie podmiotów/wierzycieli/komorników etc.

rafienie na listę DZR numeru rejestracyjnego pojazdu może spowodować, że pojazd zostanie odholowany z tytułu nieopłacania parkingu lub naruszeń, jakich dokonał kierowca. Odholowanie może również nastąpić na zlecenie organów ścigania, bądź wierzycieli posiadający tytuł wykonawczy.

Kupujesz samochód!

Holujemy pojazdy osobowe na zlecenie lub na podstawie tytułu wykonawczego, Departament Zarządzania Ruchomościami przy współpracy z Komornikiem może w toku postępowania egzekucyjnego, w celu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia :

-zająć ruchomość na podst. art. 845 KPC
-zajęte ruchomości sprzedać art. 865 KPC
-poinformować pracodawcę o wszczęciu egzekucji
-zająć wierzytelności i prawa majątkowe na podst. art. 896 KPC
-zająć wynagrodzenie za pracę art. 881 KPC
-zająć rachunek bankowy na podst. art. 889 KPC

Departament Zarządzania Ruchomościami

Wszystkie sprawy lub nieopłacanie parkingu w terminie i notoryczne parkowanie lub nadużywanie obowiązujących zasad na naszych obiektach prowadzi do przekazania sprawy w ręce Departamentu Zarządzania Ruchomościami, co w przypadku ponownego zaparkowania będzie skutkowało wszczęciem procedury odholowania pojazdu przy udziale Policji, na podstawie dozwolonej samopomocy, pojazd zostanie przetrzymany do czasu przysługujących nam roszczeń.

Zainicjowaliśmy 1000 zawiadomień na Policję i spraw sądowych za rok 2015/2016, w obecnej chwili cały czas przybywa parkingów i spraw sądowych w całej Polsce.

- za 2017 rok wszystkie nieopłacone sprawy trafiły z zawiadomienia spółki na Policję.
Współpracujemy z wieloma Kancelariami Prawnymi oraz wybitnymi Doktorami Prawa Cywilnego.
Tablice rejestracyjne pojazdów nieopłaconych zostają umieszczone na naszej liście D.Z.R i zostaną wszczęte zawiadomienia z tytułu wyłudzenia miejsca parkingowego.
Wkrótce więcej informacji w tym dziale

-oraz film z przeprowadzonych czynności holowania przy Dyspozycji Policji

Zapraszamy do galerii wyroków Galerie prawne

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy usługi w zakresie utrzymania prawidłowości parkowania na parkingach prywatnych.

Spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe, działając z upoważnienia Zarządcy nieruchomości na podstawie zawartej z nim umowy dokonuje oznakowania terenu umieszczając tablice informacyjne oraz Regulamin. Zgodnie z Regulaminem kierowca, który pozostawia pojazd w oznakowanym przez Spółkę parkingu, winien uiścić opłatę za najem miejsca, bowiem zawiera ze Spółką umowę adhezyjną, zobowiązującą go do świadczenia na rzecz Spółki czynszu najmu.

Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Tym samym pozostawienie pojazdu w oznakowanym parkingu może być traktowane jako zawarcie umowy, której warunki określone są na tablicach informacyjnych oraz Regulaminie. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, w razie odmowy zapłaty przez kierowcę, świadczenie jest dochodzone na drodze cywilnoprawnej.

W przypadku zaś odmowy podania danych osobowych, Spółka kieruje do właściwej miejscowo jednostki Policji zawiadomienie o wykroczeniu z art. 121 § 2 k.w. Zgodnie z art. 121 § 2 k.w. karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego, karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne.

Biorąc pod uwagę nakreślony stan faktyczny uznać należy, że kierowca parkujący na oznakowanym przez Spółkę terenie, nie mając zamiaru uiszczenia świadczenia na rzecz Spółki narusza powołany wyżej przepis, bowiem świadomy tego, że parkuje pojazd w miejscu płatnym, co obliguje go do uiszczenia świadczenia na rzecz Spółki, mimo wszystko parkuje pojazd w tym miejscu bez zamiaru uiszczenia świadczenia. Na brak zamiaru uiszczenia świadczenia przez sprawcę opisanego wyżej wykroczenia wskazuje fakt, iż pomimo wyraźnego oznakowania miejsca, tj. znaku zakazu parkowania oraz tablicy informacyjnej wraz z regulaminem, sprawca parkuje pojazd w tym miejscu, odmawiając następnie uiszczenia świadczenia należnego Spółce. Jest przy tym pewne, że sprawca za każdym razem wie, że świadczenie jest płatne, bowiem umiejscowienie i rozmiar tablicy informacyjnej uniemożliwia jego niedostrzeżenie.

Powyższe jest zgodne z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 września 2004 r. (I KZP 21/2004; Prokuratura i Prawo - dodatek 2005/1 poz. 7).

Powyższą interpretację podzielają Sądy wydając wyroki nie tylko nakazowe w sprawach z art. 121§ 2 k.w. kierowanych przez Policję z zawiadomienia Spółki.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi Regulaminami wprowadzonymi przez Spółkę, pozostawienie pojazdu na parkingu bez stosownego upoważnienia, lub wbrew zasadom określonym na tablicy informacyjnej powoduje konieczność uiszczenia opłaty parkingowej za najem miejsca parkingowego w kwocie 100 zł. Opłatę należy uiścić w terminie do 7 dni. Brak płatności w terminie 7 dni powoduje konieczność uiszczenia opłaty za najem miejsca parkingowego oraz sporządzenie i wydanie dokumentacji fotograficznej wraz z pouczeniem w kwocie 300 zł.

Regulacje prawne

Art. 140 kc stanowi pierwszą i podstawową normę określającą uprawnienia właściciela: "W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą". Nie ma uzasadnienia, dla którego właściciele dowolnych powierzchni parkingowych mieliby biernie akceptować naruszanie przez osoby trzecie ustalonego przez nich regulaminu i zasad dotyczących korzystania z miejsc parkingowych. Takie prawo właściciela jest zapisane w Art. 222 §2 kc: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.”
W myśl art. 344 §1 kc: „Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia.”

Sposób egzekucji tego prawa jest opisany w art. 343 §2 kc: „Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.” Sprawę egzekucji należności za czynności odholowania nielegalnie pozostawionego pojazdu rozwiązujemy poprzez zatrzymanie auta do momentu uregulowania należności za czynności holowania.

Takie prawo gwarantuje Art. 461 §1 kc: „Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).”

Podsumowując, zarządca dróg osiedlowych jakim jest np. Prawne Rozwiązania Parkingowe, jest w pełni umocowany do przeprowadzenia czynności porządkowych, czyli nałożenia opłaty lub odholowania pojazdów nie stosujących się do zasad panujących na danym parkingu. Realizujemy wolę właścicieli powierzchni parkingowych, przy zachowaniu należytej staranności w celu poinformowania wszystkich zainteresowanych o obowiązujących regułach. Czynności odholowywania są wykonywane z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, po uprzednim upewnieniu się, czy odholowanie jest adekwatną reakcją na nieprawidłowe parkowanie, do stopnia naruszenia obowiązujących reguł. Powyższe działania odnoszą się również do czynności nałożenia opłaty za zaparkowanie pojazdu wbrew zasadom ustalonym przez właściciela. Zainteresowanym jesteśmy gotowi dostarczyć w ofercie pełne rozwiązania prawne umożliwiające przywrócenie porządku na parkingach na terenach prywatnych (centrach handlowych, stacjach benzynowych) tylko po wcześniejszych oględzinach danego obiektu.