CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

Prawne aspekty działalności

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka świadczy usługi w zakresie utrzymania prawidłowości parkowania na parkingach prywatnych.

Spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe, działając z upoważnienia Zarządcy nieruchomości na podstawie zawartej z nim umowy, dokonuje oznakowania terenu umieszczając tablice informacyjne oraz regulamin parkowania. Zgodnie z regulaminem parkowania kierowca, który pozostawia pojazd w oznakowanym przez spółkę parkingu, winien uiścić opłatę za najem miejsca, bowiem zawiera ze Spółką umowę adhezyjną, zobowiązującą go do świadczenia na rzecz pokrzywdzonych czynszu najmu.

Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Tym samym pozostawienie pojazdu w oznakowanym parkingu może być traktowane jako zawarcie umowy, której warunki określone są na tablicach informacyjnych oraz regulaminie parkowania. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, w razie odmowy zapłaty przez kierowcę, świadczenie jest dochodzone na drodze cywilnoprawnej. W przypadku zaś odmowy podania danych osobowych, spółka kieruje do właściwej miejscowo jednostki Policji zawiadomienie o wykroczeniu z  art. 121 § 2 k.w.

Zgodnie z art. 121 § 2 k.w. karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego, karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne. 

Powyższe jest zgodne z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 września 2004 r. (I KZP 21/2004; Prokuratura i Prawo – dodatek 2005/1 poz. 7). Powyższą interpretację podzielają Sądy Powszechne wydając wyroki nie tylko nakazowe, w sprawach z art. 121§ 2 k.w. kierowanych przez policję z zawiadomienia spółki. Przeglądaj zakładkę Prawo>Przykładowe Wyroki Sądowe 

Odpowiedzi na często zadawane pytania przez Państwa, czy np. byliście zobowiązani zapoznać się z regulaminem parkowania/tablicą informacyjną umieszczoną przed wjazdem i czy dochodzi do tzw. szalbierstwa, udzieliła Pani adwokat prof. dr. hab. Jadwiga Pazdan. Przeglądaj zakładkę… PRAWO>Opinie Prawników i Doktryna 

Biorąc pod uwagę nakreślony stan faktyczny uznać należy, że kierowca parkujący na oznakowanym przez Spółkę terenie, nie mając zamiaru uiszczenia świadczenia na rzecz spółki narusza powołany wyżej przepis, bowiem świadomy tego, że parkuje pojazd w miejscu płatnym, co obliguje go do uiszczenia świadczenia na rzecz spółki, mimo wszystko parkuje pojazd w tym miejscu bez zamiaru uiszczenia świadczenia. Na brak zamiaru uiszczenia świadczenia przez sprawcę opisanego wyżej wykroczenia wskazuje fakt, iż pomimo wyraźnego oznakowania miejsca, tj. znaku zakazu parkowania oraz tablicy informacyjnej wraz z regulaminem, sprawca parkuje pojazd w tym miejscu, odmawiając następnie uiszczenia świadczenia należnego spółce. Jest przy tym pewne, że sprawca za każdym razem wie, że świadczenie jest płatne, bowiem umiejscowienie i rozmiar tablicy informacyjnej uniemożliwia jego niedostrzeżenie. Ponadto do zawarcia tzw. umów adhezyjnych inaczej umów przystąpienia dochodzi również na różnego innego rodzaju parkingach, ale i w restauracjach, stacjach benzynowych, czy też punktach usługowych z których korzystamy za dorozumianą zgodą, na tej samej zasadzie jest z parkowaniem pojazdu.

To korzystający jest zobligowany na jakich zasadach działa parking, czy jest płatny i jakie są ceny. Spółka nie tworzy na parkingach czegoś w rodzaju pułapek dla osób które parkują, bowiem sporych rozmiarów tablica jest większa niż pieszy na drodze, posiada folię odblaskową a ponadto jest opisana że jest to regulamin parkowania i zawiera również grafikę znaku D-18. Kwoty również widać z daleka są wysokie, ta kwestia już powinna wzbudzać u korzystającego zainteresowanie, a zarazem ma za zadanie odstraszyć do parkowania wbrew określonym zasadom. Nie wszystkie parkingi da się zabezpieczyć zaporami, a i one często nie zapewnią skutecznej ochrony. Warto nadmienić, że spółka zawsze pozostawia protokół z tytułu naruszenia obowiązujących zasad, nie stosując przy tym przymusu bezpośredniego jakim jest blokada na koło nie żądając gotówki na miejscu, oczekujemy jedynie zrozumienia naszych usług, poszanowania własności i przyznania się do oczywistej winy. Nasze kryteria anulacji opłat są oczywiste, ale zawsze kierujemy się kilkoma ważnymi zasadami, bowiem wiemy z materiału dowodowego i raportu pracowników jaka była postawa osoby otrzymującej taki protokół.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulaminami parkowania wprowadzonymi przez spółkę, pozostawienie pojazdu na parkingu bez stosownego upoważnienia, lub wbrew zasadom określonym w regulaminie parkowania powoduje konieczność uiszczenia opłaty parkingowej, za najem miejsca parkingowego w kwocie 200 zł. Opłatę należy uiścić w terminie do 7 dni. Brak płatności w terminie 7 dni powoduje konieczność uiszczenia opłaty za najem miejsca parkingowego oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej wraz z pouczeniem w kwocie 500 zł.

Podczas wjazdu na parking kierowca zawiera z nami umowę przystąpienia. Umowa ta określa warunki parkowania, to kierowcy decydują, czy taka forma parkowania odpowiada im czy też nie. Tłumaczenie się kierowców, że się nie dostrzegło informacji, nie znajduje żadnego normatywnego uzasadnienia, bowiem kodeks drogowy stanowi, iż do czytania znaków i informacji są zobowiązani kierujący pojazdami, nie tylko na drogach publicznych, ale i wewnętrznych/prywatnych. Ponadto wszelkie regulacje dot. zachowań na obiektach handlowych/parkingowych, reguluje powszechnie znany Regulamin. Podstawą do sporządzenia protokołu, za nieprzestrzeganie regulaminu, jest przeniesienie prawa do poboru opłat przez właściciela/zarządcę nieruchomości na spółkę Prawne Rozwiązania Parkingowe, na podstawie zawartej umowy o współpracy.

Pobór opłat reguluje kodeks cywilny tj. art. 140 Art. 140 k.c. stanowi pierwszą i podstawową normę̨ określającą uprawnienia właściciela: “W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać́ z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą̨ “. Nie ma uzasadnienia, dla którego właściciele dowolnych powierzchni parkingowych mieliby biernie akceptować́ naruszanie przez osoby trzecie ustalonego przez nich regulaminu i zasad dotyczących korzystania z miejsc parkingowych.

Takie prawo właściciela jest zapisane w Art. 222 §2 k.c.: „Przeciwko osobie, która narusza własność́ w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą̨ , przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.” oraz Art. 344 §1 k.c. „Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również̇ przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń́. Sposób egzekucji tego prawa opisany jest w Art. 343 §2 k.c. „Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić́ własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób.

Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną̨ samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.” Sprawę̨ egzekucji należności za czynności odholowania nielegalnie pozostawionego pojazdu rozwiązujemy poprzez zatrzymanie auta do momentu uregulowania należności za czynności holowania. Takie prawo gwarantuje Art. 461 §1 k.c. „Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż̇ do chwili 19 zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń́ o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń́ o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).” Podsumowując, zarządca dróg wewnętrznych i terenów prywatnych jakim jest Prawne Rozwiązania Parkingowe jest w pełni umocowany prawnie do przeprowadzenia czynności porządkowych, czyli nałożenia opłaty lub odholowania pojazdów nie stosujących się̨ do zasad panujących na danym parkingu. Realizujemy wolę właścicieli powierzchni parkingowych, przy zachowaniu należytej staranności w celu poinformowania wszystkich zainteresowanych o obowiązujących regułach.

Czynności odholowywania są̨ wykonywane z najwyższą starannością̨ , przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, po uprzednim upewnieniu się̨ , czy odholowanie jest adekwatną reakcją na nieprawidłowe parkowanie, a stopień naruszenia obowiązujących reguł tego wymaga Powyższe działania odnoszą̨ się̨ również̇ do czynności nałożenia opłaty za zaparkowanie pojazdu wbrew zasadom ustalonym przez właściciela. Zainteresowanym jesteśmy gotowi dostarczyć́ w ofercie pełne rozwiązania prawne umożliwiające przywrócenie porządku na parkingach na terenach prywatnych (centrach handlowych, stacjach benzynowych etc.) tylko po wcześniejszych oględzinach danego obiektu.

Nasz dział prawniczy, odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail://bok@prp24.pl