CHRONIMY WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ DYSCYPLINUJEMY i PORZĄDKUJEMY KIEROWCÓW BEZPIECZEŃSTWO i WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW ZARZĄDZANIE PARKINGAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PARKOWANIEM HOLOWANIE POJAZDÓW STREFY PARKINGOWE
Wait when page loaded

508 182 099

bok@prp24.pl

Przykładowy regulamin

UWAGA!
TEREN PRYWATNY
Prosimy o zapoznanie się z Szczegółowym Regulaminem dla użytkowników parkingu w strefie A i B
Zasady parkowania opisane w regulaminie dotyczą kierowców, nie pasażerów.
Reguły obowiązują w celu zapewnienia bezpieczeństwa na parkingu wszystkim jego korzystającym użytkownikom.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH i OBSZARU PARKINGOWEGO oraz wydawania identyfikatorów i pilotów.
Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z.o.o jako zarządca (dalej: ,,Zarządca”) ustala następujące zasady korzystania z miejsc parkingowych na parkingu przy ………………………… (dalej: „Parking”) stanowiącym część tego Osiedla (dalej: „Obiekt”)

§1
Definicje
Zarządca Parkingu – Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z. o.o.
Korzystający – każda osoba przebywająca na terenie Parkingu lub pozostawiająca pojazd na jego obszarze (wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień)
Spółdzielnia/Zarząd- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” lub jej Zarząd
Obiekt – parking przed budynkiem mieszkalnym Strefa A – parkowanie dla mieszkańców
Zapora – brama lub szlaban przed wjazdem na teren nieruchomości będącej w zarządzie Spółdzielni
Urządzenie do otwierania i zamykania zapory /Klucz/ – pilot lub modem GSM służący do wprowadzania numerów telefonów do urządzeń sterujących szlabanami przed wjazdem na nieruchomość będącą w zarządzie Spółdzielni
Pilot – elektroniczne urządzenie służące do otwierania i zamykania zapory
Identyfikator postojowy – upoważnienie dokument wydawany przez Spółdzielnię lub Zarządcę parkingu uprawniający do wjazdu i parkowania pojazdów na wydzielonej części nieruchomości będącej w zarządzie Spółdzielni
Parking – wydzielona i oznakowana przez Spółdzielnię część nieruchomości, będąca w jej zarządzie, składająca się z wielu miejsc postojowych, służąca do parkowania pojazdów
Miejsce parkingowe – wydzielone miejsce na parkingu przeznaczone do postoju jednego pojazdu Pojazd – samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t
Pojazd jednośladowy – motocykle, rowery, hulajnogi.
Użytkownicy lokali – członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, prawa odrębnej własności, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni, najemcy wynajmujący lokale bezpośrednio od Spółdzielni.

§2
Zasady ogólne
1.Parking jest płatny przez wszystkie dni w roku.
2.Parking przeznaczony jest do parkowania samochodów osobowych oraz motocykli i rowerów.
3. Pojazdy jednośladowe mogą parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Spółdzielnię.
4.Zwolnienie z opłaty parkingowej przysługuje w strefie A:
• mieszkańcom, posiadającym stosowne upoważnienie wydane przez firmę Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
• Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowiu, itp.
• Dostawcom, Kurierom na czas rozładunku do 15 min.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się krótki postój na miejscach postojowych na parkingach innych pojazdów/ np. lekarza, dostawców sprzętu AGD, mebli itp./, pod warunkiem, że na desce rozdzielczej będzie znajdować się pozostawiona karteczka z nr lokalu, w którym przebywa kierowca, lub nr jego telefonu komórkowego.
5. Zwolnienie z opłaty parkingowej przysługuje w strefie B:
• Kierowcom, którzy przebywali na ternie obiektu do którego przynależy parking
• Kierowcom, którzy po otrzymanym protokole dokonali zakupów za minimum 20 PLN w punkcie komercyjnym/usługowym do którego przynależy parking, tylko i wyłącznie po złożonych odwołaniu do spółki i po odpowiedzi zarządcy parkingu na złożoną reklamację.
• Kierowcom, którzy z nie przekroczyli dozwolonego czasu parkowania t.j. 2h.
• Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowiu, itp.

6. Parking nie jest strzeżony, dlatego wszelkie ryzyko uszkodzenia bądź utraty pojazdu znajdującego się na Parkingu, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi jego właściciel lub posiadacz.
7. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku.
8. W szczególnych przypadkach Zarząd Spółdzielni jest upoważniony do anulowania opłaty i tym samym Protokołu Nałożenia Opłaty Parkingowej (PNOP)
9. Na parkingach, drogach dojazdowych i drogach wewnętrznych parkingowych obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

§3
Zasady Parkowania
na Obiekcie/ w Strefie/ na Parkingu zabrania się:
1. Parkowania w sposób niezgodny z oznakowaniem Parkingu,
2. Parkowania pojazdów przez osoby, które nie posiadają stosownego upoważnienia/ identyfikatora umieszczonego za szybą swojego pojazdu, przypisanego do obiektu i wydanego przez Zarządcę lub Spółdzielnię,
3. Zaśmiecania terenu, napraw pojazdów, mycia, wykonywania prac serwisowych w tym nawet wymiany czy dolewania oleju.
4. Parkowania niesprawnych pojazdów, niesprawne mechanicznie będą zgłaszane do Spółdzielni podczas pół rocznych raportów oraz do właścicieli pojazdów w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń.
5. Pozostawiania pojazdu w miejscach nieoznaczonych do parkowania np. na ciągach komunikacyjnych, na drogach pożarowych, na przejściach dla pieszych oraz miejscach oznakowanych znakiem zakazu parkowania czy na terenach zielonych,
6. Pozostawienia pojazdów niedziałających, pozostawiania wraków nie dłużej w jednym miejscu niż 90 dni, od czasu jego zaparkowania. Pod groźbą nałożenia opłaty bądź odholowania pojazdu według prawa dozwolonej samopomocy.
7. Pozostawiania pojazdów w miejscach oznakowanych oznakowaniem poziomym i pionowym jako miejsca, w których obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju,
8. Pozostawiania pojazdów w miejscach oznakowanych jako miejsce dla inwalidy, bez posiadania uprawnień inwalidzkich, oraz bez widocznego oznaczenia pojazdu,
9. Pozostawiania pojazdów w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia, unieruchomić inny pojazd lub utrudniać wyjazd innym pojazdom,
10. Wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych z naprawą techniczną samochodu, myciem, wymianą oleju lub paliwa za wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
11. Wykonywanie innych czynności w szczególności prowadzenia działalności usługowej, reklamowej, handlowej, etc. bez uprzedniej pisemnej zgody spółdzielni lub zarządcy.
12. Używania innych identyfikatorów lub upoważnień za przednią szybą samochodu sugerujących związek ze spółdzielnią, lub takie które wygasły lub straciły ważność.
13. Nowe identyfikatory, wydawane w miejsce dotychczasowych, tracących ważność 31 grudnia 2018r. wydawane są nieodpłatnie na podstawie rejestru prowadzonego przez Spółdzielnię.
14. Parkowania w miejscu innym niż przypisany jest identyfikator lub na innej nieruchomości.
15. Parkowania wraków samochodów, przyczep campingowych i towarowych,
parkowanie pojazdów w sposób uniemożliwiający korzystanie osobom uprawnionym z innych miejsc parkingowych, w szczególności ustawianie pojazdów w taki sposób, by zastawiać wyjazd innym pojazdom.

§4
Odpowiedzialność
1. Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Spółdzielni jak i Zarządcy, bądź innym użytkownikom Parkingu, w związku z korzystaniem z Parkingu.
2. Zarządca nie odpowiada za szkody w mieniu Korzystającego lub osób mu towarzyszących, powstałe z winy innych użytkowników lub osób trzecich.

§5
Zasady wydawania identyfikatorów i pilotów
1. Na parkingach będących w zarządzie Spółdzielni i objętych identyfikatorami dozwolone jest parkowanie jedynie użytkownikom lokali posiadającym identyfikatory postojowe dla danej nieruchomości.
1a. Wjazd i wyjazd na teren nieruchomości, przed którym postawiona jest zapora możliwy jest tylko przy użyciu klucza.
2. Organem upoważnionym do wydawania identyfikatorów i kluczy uprawniających do wjazdu, wyjazdu i korzystania z miejsc parkingowych na przedmiotowych parkingach jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej lub osoby działające na jego zlecenie.
3. Posiadanie klucza lub identyfikatora umożliwiającego wjazd i wyjazd z parkingu danej nieruchomości, nie stanowi gwarancji zaparkowania na tym parkingu.
4. Niezależnie od liczby użytkowników, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, powierzchni lokalu, liczby osób zamieszkujących w danym lokalu – na jeden tytuł prawny do lokalu można wydać tylko jeden identyfikator i klucz.
5. Małżonkowie lub członkowie rodzin zamieszkałych w jednym lokalu mogą ubiegać się o wydanie maksymalnie dwóch identyfikatorów, dwóch kluczy, jeżeli są dysponentami dwóch pojazdów., w tym tylko pierwszego bezpłatnie, po spełnieniu wymogów określonych w ust. 6, 7, 8 § 2 niniejszego regulaminu.
6. O wydanie identyfikatora lub klucza może ubiegać się osoba, która: a. jest użytkownikiem lokalu, b. jest dysponentem pojazdu o masie całkowitej do 2,5 t, c. nie zalega z płatnościami na rzecz Spółdzielni.
7. Warunkiem ubiegania się o wydanie identyfikatora lub klucza jest okazanie kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym dysponuje użytkownik lokalu i okazanie dowodu osobistego.
8. Identyfikator lub klucz zostanie wydany przez Zarząd Spółdzielni, po spełnieniu przez użytkownika lokalu warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz po pisemnym potwierdzeniu zapoznania się z treścią Regulaminu.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd, zgodnie z ust. 13 § 2 niniejszego regulaminu wydaje identyfikator lub klucz użytkownikowi lokalu, nie posiadającemu pojazdu, gdy jest to uzasadnione np. jego stanem zdrowia, koniecznością zapewnienia miejsca parkingowego dla odwiedzających go członków rodziny lub opiekunów środowiskowych.
10. W uzasadnionych przypadkach Zarząd decyduje o wydaniu dodatkowego, płatnego identyfikatora lub klucza.
11. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia identyfikatora lub klucza można uzyskać odpłatnie nowy identyfikator pod warunkiem zwrotu zniszczonego lub uszkodzonego identyfikatora.
12. W przypadku utraty identyfikatora lub klucza, Zarząd wyda odpłatnie nowy tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wnioskodawca uwiarygodni fakt utraty identyfikatora/ np. kradzież/.
13. Pierwszy identyfikator wydawany jest przez Zarząd bez opłaty, natomiast każdy następny może być wydany za odpłatnością w kwocie 100,00 zł + VAT na rzecz Spółdzielni.
14. Piloty wydawane są odpłatnie. Odpłatność za wydanie pilota lub wprowadzenia numeru telefonu do urządzeń sterujących zaporami ustalana jest pomiędzy Zarządem a firmą zajmującą się konserwacją zapory. 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące zasad wydawania użytkownikom lokali pierwszego identyfikatora, wydawania dodatkowego identyfikatora oraz wydawania kolejnego identyfikatora stosuje się odpowiednio do wydawania kluczy użytkownikom lokali.

§6
Identyfikator/Upoważnienie
1.Wzór identyfikatora stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, identyfikatory dla poszczególnych nieruchomości różnią się kolorami.
Wzór identyfikatora zmieniany jest co pięć lat.

§7
Opłaty Parkingowe
1.O każdym przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez Korzystającego, Zarządca będzie uprawniony do nałożenia opłaty parkingowej 500 PLN oraz do zawiadomienia Policji lub innych właściwych organów ścigania.
2.Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów zgodnie z niniejszym Regulaminem z upoważnienia Spółdzielni, prowadzi zarządca parkingu Spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe. Parking jest kontrolowany i monitorowany wyrywkowo w różnych odstępach czasowych.
3.Podmiotem upoważnionym do kontroli przestrzegania regulaminu są Prawne
Rozwiązania Parkingowe Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, poprzez upoważnionych
pracowników, franczyzobiorców – należących do grupy PRP, posiadających legitymację służbową, identyfikator imienny.

§8
Opłaty Parkingowe/Odwołania i Zasady
1.Korzystający inny niż wymieniony w §2 pkt.3 wjeżdżając na teren parkingu zawiera umowę najmu miejsca parkingowego. Umowa zawierana jest na okres 24 godzin od chwili zaparkowania pojazdu lub niezastosowania się do panujących zasad. Czynsz najmu (opłata parkingowa) w kwocie 500 PLN płatny jest przelewem na rachunek bankowy, który widnieje na Protokole Nałożenia Opłaty Parkingowej Spółki Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach w terminie 7 dni od dnia zaparkowania pojazdu.
2.Każdemu kierowcy przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji od nałożenia opłaty parkingowej w terminie 3 dni do Spółki Prawne Rozwiązania Parkingowe wg zasad opisanych w otrzymanym Protokole Nałożenia Opłaty Parkingowej, drogą elektroniczną na adres email:
odwolania.prp@gmail.com lub standardową drogą pocztową.
Za datę złożenia reklamacji w formie elektronicznej jak i formie listownej, uważa się datę nadania korespondencji.
3.Aby reklamacja została rozpatrzona niezbędne jest uzupełnienie Protokołu Nałożenia Opłaty Parkingowej oraz tabeli oznakowanych gwiazdką z danymi osobowymi oraz załączenie skanu/zdjęcia wypełnionego protokołu dodając uzasadnienie odwołania.
Odwołanie się od Protokołu Nałożenia Opłaty Parkingowej nie wstrzymuje terminu zapłaty.
4.W sytuacji, gdy opłata została uiszczona w terminie, a Zarządca Parkingu anulował opłatę na drodze odwołania, to kwota zostaje zwrócona na rachunek bankowy w terminie określonym w czasie dni od dnia wydania decyzji o anulacji jeśli inaczej nie określa tablica parkingowa wjazdowa.
5.Odwołanie wniesione po terminie, jak i nie spełniające wymogów wymienionych § 5 pkt.3 oraz te w odniesieniu do których termin płatności minął, pozostawia się bez rozpatrzenia i kieruje do windykacji.
6.Odwołania w formie elektronicznej rozpatrywane są w terminie 2 dni roboczych, od daty jego wpłynięcia, a odwołania w formie listownej w terminie 21 dni.
(w tym przypadku odwołanie nie zwalnia z terminu zapłaty).
7.Brak płatności opłaty parkingowej w zakreślonym terminie 7 dni powoduje, iż oprócz opłaty parkingowej w kwocie 200 PLN za 24h, korzystający lub właściciel pojazdu zobowiązany jest do zapłaty za usługę sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz jej archiwizowania z tytułu jego parkowania, jak i wydania pouczenia o konsekwencjach parkowania, niezgodnie z przepisami prawa, w dodatkowej kwocie 300 PLN.
8.Brak płatności za świadczenia powoduje, iż Spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe z siedzibą w Katowicach uprawniona jest do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, nie wykluczając zawiadomienia Policji lub innych właściwych organów ścigania.
9.Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie przez zarządcę swoich danych osobowych jaki i wizerunku podczas rejestracji monitoringu osób naruszających zasady regulaminu, w celu wyegzekwowania nieuiszczonej opłaty o której mowa w § 5 pkt 7
10.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z treścią art.13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
11.Administratorem danych osobowych jest spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe z siedzibą w Katowicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000554898 lub inne podmioty należące do grupy franczyzowej według aneksu do umowy.
12.Dane właściciela lub użytkownika pojazdu w przypadku ich niepodania, będą pozyskiwane przy pomocy Policji, Cepik, Sądów, Agencji Detektywistycznych, wynikającego z tytułu prawnego interesu i braku wniesienia opłaty za postój pojazdu czy dodatkowe usługi w przypadku braku terminowej płatności ,które nie zostały opłacone w terminie za powstały najem miejsca parkingowego.
13.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia i wyegzekwowania należności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
14. Zarządca parkingu Prawne Rozwiązania Parkingowe w przypadkach określonych przepisami prawa jest uprawniony do odholowania pojazdu, m.in. w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu , gdzie jest to zabronione lub postój zagraża bezpieczeństwu innym użytkownikom parkingu.
15.W przypadku trzech nie zapłaconych opłat i próbą dalszego parkowania przez Korzystającego, będzie skutkowało zawiadomieniem Policji i złożeniem dyspozycji odholowania pojazdu na teren parkingu strzeżonego, a pojazd zostanie przetrzymany do czasu uregulowania zobowiązań za najem miejsca parkingowego oraz odholowanie. Zgodnie z przepisami prawa i przy dyspozycji Policji. W razie odholowania pojazdu użytkownik zostanie poinformowany o miejscu pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym.

§9
Inne postanowienia
Z dniem 28 października 2020 r. w regulaminie wprowadzone zostały zmiany przy współpracy z Prawne Rozwiązania Parkingowe a Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej ………………../2020 niniejszą uchwałą zaakceptowano nowy regulamin.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej ………………………/2020z dnia 21 września 2018 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej ………………………../2021

Niniejszy Regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom, ale i również w oparciu o zachowanie porządku i dyscypliny, a przede wszystkim w celu wyeliminowania parkujących niemających nic wspólnego z obiektem.
Regulamin został zawarty w oparciu o umowę zawartą pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkańców ……………………………
a Zarządcą Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z o.o.
Regulamin obowiązuje o 1.06.2020r.

§10
Informacje dodatkowe
W przypadku chęci zaczerpnięcia informacji odnośnie zasad parkowania czy polityki funkcjonowania naszego innowacyjnego systemu ochrony przestrzeni parkingowej zapraszamy do kontaktu z następującymi osobami od pn. – pt. w godzinach od 8-15…
m. 508 182 099 (p. Mariola)
m. 697 016 789 (p. Beata)
m. 510 303 878 (p. Jakub)
(*stawki połączenia, według standardowych opłat operatora)

Zgłoszenia interwencji parkujących nielegalnie wbrew regulaminowi parkowania lub w sposób niezgodny z oznakowaniem parkingu, przyjmujemy pod adresem prp24.auto@gmail.com

 

Z poważaniem
Zespół PRAWNE POZWIĄZANIA PARKINGOWE